Aktualności

Zmiany wpływające na egzekucję z wynagrodzenia za pracę – Tarcza 3.0


Ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 czyli Tarcza 3.0 wprowadza zmiany rzutujące na egzekucje. Z nowych uregulowań z pewnością nie będą zadowoleni wierzyciele, bowiem prowadzone na ich rzecz postępowania egzekucyjne mogą częściej okazywać się bezskuteczne. Dłużnicy przeciwnie – zyskali nieco szerszą ochronę.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Jednym z możliwych sposobów egzekucji, jest prowadzenie jej z wynagrodzenia dłużnika za pracę. W tym przypadku komornik dokonuje zajęcia wynagrodzenia i zawiadamia o tym dłużnika. Komornik wzywa też pracodawcę dłużnika by ten nie wypłacał dłużnikowi wynagrodzenia, poza częścią wolną od zajęcia. W związku z wezwaniem komornika pracodawca ma przekazywać zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi albo komornikowi, zgodnie z pismem komornika.

Przepisy kodeksu pracy określają w jaki sposób dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia oraz w jakiej wysokości. Stanowią one, że potrącenia są możliwe m.in. w związku z prowadzoną przeciwko dłużnikowi egzekucją. Potrąceń dokonuje się  po odliczeniu określonych należności (np. w postaci składek na ubezpieczenia społeczne czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). Potrąceniu podlegają m.in. sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących świadczeń alimentacyjnych czy też innych zasądzonych należności.

Potrąceń powyższych nie można dokonywać bez ograniczenia. W przypadku egzekucji alimentów potrącenia dokonuje się do wysokości 3/5 wynagrodzenia. Odnośnie egzekucji co do innych należności do wysokości połowy wynagrodzenia.

Kwoty wolne od potrąceń

Ponadto w kodeksie pracy, w art. 871, wyszczególniono kwoty wolne od potrąceń. Wysokość tych kwot jest różna, w zależności od rodzaju potrącanej należności.

W przypadku potrącania z wynagrodzenia sum egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących należności innych niż alimenty, kwotą wolną od potrąceń będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. Chodzi o kwotę minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi zatrudnionemu na pełny wymiar czasu pracy, po odliczeniu określonych należności. Takich jak składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy czy wpłaty dokonywane do pracowniczego planu kapitałowego.

Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi, kwotą wolna od potrąceń będzie 75% minimalnego wynagrodzenia, opisanego wyżej.

Natomiast przy potrącaniu z wynagrodzenia kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy, kwotą wolną od potrąceń będzie 90% minimalnego wynagrodzenia, opisanego powyżej.

Wskazane powyżej kwoty ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu, w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Co zmienia Tarcza 3.0?

Zgodnie z art. 52 Tarczy 3.0 kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu. Może to nastąpić jeśli danemu pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utraci źródło dochodu. Jednocześnie ma to być spowodowane podjętymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działaniami służącymi zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Członek rodziny to w rozumieniu Tarczy 3.0 m.in. małżonek albo rodzic wspólnego dziecka, dziecko do 25 lat. Jest to również dziecko, które ukończyło 25 lat i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (w tym z tego tytułu przysługuje mu świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy czy zasiłek dla opiekuna). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka, które pozostaje pod opieką opiekuna prawnego. Członkiem rodziny w myśl Tarczy 3.0 nie jest także dziecko, które pozostaje w związku małżeńskim. Nie jest nim również pełnoletnie dziecko, które posiada własne dziecko.

Jeśli więc u danego pracownika – dłużnika, zajdą okoliczności, które uzasadniają zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń, to niewątpliwie wpłynie to na powodzenie postępowania egzekucyjnego. W niektórych przypadkach może się to skończyć nawet bezskuteczną egzekucją.

#COVID19 #koronawirus #specustawa #TarczaAntykryzysowa