Aktualności

Zleceniobiorca może starać się o świadczenie postojowe z ZUS


#COVID19 #koronawirus #specustawa #TarczaAntykryzysowa

Świadczenie postojowe jest formą pomocy przewidzianej w tarczy antykryzysowej, w celu przeciwdziałania skutkom epidemii. Pomoc ta nie obejmuje jedynie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoby wykonujące niektóre umowy cywilnoprawne również mogą ubiegać się o przyznanie im przez ZUS tej formy pomocy publicznej. Tarcza antykryzysowa świadczenie to przewiduje m.in. dla osób wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, umowę o dzieło oraz inną umowę o świadczenie usług (taką do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).  W dalszej części wpisu osoby te będziemy także nazywać zbiorczo ‘zleceniobiorcami’.

Jakie warunki musi spełnić zleceniobiorca?

Osoba związana jedną z wymienionych wyżej umów musi spełnić kilka warunków, by otrzymać środki:

Przepisy przewidują, że umowa cywilna, o której mowa powyżej musi być jedynym tytułem podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Osoba ubiegająca się o wypłatę świadczenia musi zamieszkiwać na terytorium Polski. Dodatkowy warunek to posiadanie polskiego obywatelstwa. Obywatele państw członkowskich UE (także EFTA, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej), oprócz zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą posiadać też prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemcy muszą natomiast legalnie przebywać w Polsce.

Świadczenie postojowe przysługuje w razie przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi zawarto umowę cywilnoprawną. Przestój natomiast jest następstwem wystąpienia COVID-19.

Ponadto umowa cywilnoprawna ma być zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Kolejnym z warunków jest wysokość przychodu z umowy cywilnoprawnej. Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, nie może być wyższy niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (15 595,74 zł).

Wysokość świadczenia

Świadczenie postojowe to maksymalnie 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. czyli 2080 zł. Jednakże w przypadku zleceniobiorcy wysokość świadczenia jest także zależna od sumy przychodów z umów cywilnoprawnych. I tak, jeśli suma ta w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa się wniosek jest mniejsza niż 1299,99 zł (mniej niż 50 % minimalnej pensji) to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów.

Jeśli sytuacja materialna danego zleceniobiorcy nie uległa poprawie można złożyć kolejny wniosek. Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić maksymalnie trzy razy.  Środki otrzymuje się przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Trzeba pamiętać, że w sytuacji zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Kto, gdzie i kiedy składa wniosek?

W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składa się za pośrednictwem zleceniodawcy czy zamawiającego. Wniosek składa się do ZUS-u, na formularzu RSP-C (kolejny wniosek na formularzu RSP-CK). We wniosku podaje się wszystkie żądane dane, w tym dotyczące zawartej umowy cywilnoprawnej. Podaje się również numer rachunku, na jaki ma nastąpić wypłata. Podmiot składający wniosek oświadcza, że umowa cywilnoprawna nie doszła do skutku lub jej wykonanie uległo ograniczeniom z powodu przestoju w prowadzeniu działalności. Należy dołączyć także kopię zwartej umowy. Zleceniobiorca musi zadbać o to by zleceniodawca dysponował jego oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości przychodu z innych umów.

Wniosek może złożyć w formie papierowej lub elektronicznie.

O świadczenie postojowe można wystąpić najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiony zostanie ogłoszony stan epidemii.