Aktualności

Wsparcie w zakresie ZUS dla osób na własnych działalnościach


Tzw. tarcza antykryzysowa została już ogłoszona. Jakie wsparcie w zakresie ZUS oferuje ona dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniających pracowników?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

 • zwolnienie dotyczy m.in. przedsiębiorcy, który działał przed 1.02.2020 i który opłaca składki ZUS za siebie
 • zwolnienie dotyczy m.in. przedsiębiorcy, który działał przed 1.02.2020 i który opłaca składki ZUS za siebie
 • zwolnienie dotyczy okresu 3 miesięcy (za okres od 1 marca 2020 do 31 maja 2020)
 • zwolnienie dotyczy samozatrudnionego (opłaca składki tylko dla siebie), który uzyskał przychód z działalności do 15.681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia brutto) w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek
 • zwolnieniem objęte są składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP
 • przedsiębiorca zachowuje prawo do świadczeń zdrowotnych i społecznych
 • przedsiębiorca zachowuje prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeśli podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na 1.02.2020
 • dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących zwolnienie obejmie składki od najniższej podstawy wymiaru składki
 • zwolnienie nie będzie przysługiwało tym podmiotom, które były w złej kondycji finansowej w grudniu 2019, i nie regulowały swoich należności, w tym składek ZUS
 • stosowny wniosek o zwolnienie należy złożyć do ZUS, do dnia 30.06.2020
 • do 30.06.2020 r. do ZUS należy złożyć również dokumenty rozliczeniowe za okres zwolnienia
 • wniosek (formularz RDZ) można złożyć do ZUS elektronicznie przez PUE ZUS, wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS
 • do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z  udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ
 • ZUS będzie kontaktował się z wnioskodawcą elektronicznie, telefonicznie lub pocztą

Świadczenie postojowe

 • jest to jednorazowa rekompensata za utratę dochodów
 • świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia), jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane, w niektórych przypadkach 1300 zł
 • wniosek składa się na formularzu RSP-D
 • w celu uzyskania tego świadczenia należy złożyć wniosek do ZUS w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii
 • wniosek można złożyć do ZUS elektronicznie przez PUE ZUS, wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS

Kiedy przysługuje świadczenie w kwocie 2080 zł:

 • prowadzenie działalności gospodarczej zostało rozpoczęte przed 1 lutego 2020 r. (działalność nie została zawieszona) i przychód, który został uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe:
 • był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który został uzyskany  w miesiącu poprzedzającym,
 • nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • prowadzenie działalności gospodarczej zostało rozpoczęte przed 1 lutego 2020 r., ale została ona zawieszona po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który został uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • przedsiębiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • przedsiębiorca mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,

Kiedy przysługuje świadczenie w kwocie 1300 zł:

 • przedsiębiorca rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT
 • przedsiębiorca nie ma  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
 • przedsiębiorca mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

 • dotyczy składek należnych za okres od stycznia 2020 r. (bez opłaty prolongacyjnej
 • ta ulga dotyczy płatników składek społecznych i zdrowotnych
 • bez znaczenia jest tutaj wielkość prowadzonej działalności, a także czas rozpoczęcia działalności
 • ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. (nie można wnioskować odnośnie wcześniejszych składek)
 • jeśli wniosek zostanie złożony przed terminem płatności składek to z opisywaną ulgą nie wiążą się żadne koszty, natomiast jeśli wniosek zostanie złożony po terminie opłacania składek ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku
 • przy skorzystaniu z tej ulgi jest możliwe korzystanie z innych form pomocy zawartych a Tarczy Antykryzysowej
 • wniosek składa się na formularzu RD
 • wniosek można złożyć do ZUS elektronicznie przez PUE ZUS, wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS