Aktualności

Regulamin sklepu internetowego – jakie zmiany należy wprowadzić od 01.01.2023?


Prowadzisz sklep internetowy? Jeśli tak, zapewne wiesz, że taki sklep powinien mieć regulamin. Jednak czy regulamin Twojego sklepu jest aktualny? 1 stycznia 2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące praw konsumentów. Postanowienia regulaminu, które nie zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów mogą Cię narazić na niemałe kary! Zapoznaj się z ważniejszymi zmianami i sankcjami, które grożą za nieaktualne zapisy w regulaminie.

KODEKS CYWILNY CZY USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA?

W poprzednim stanie prawnym kwestię rękojmi regulowały przepisy Kodeksu cywilnego. Przepisy te nadal obowiązują, jednak dotyczą tylko transakcji między przedsiębiorcami oraz umów dotyczących ustanawiania, nabywania i przenoszenia własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości, umów dotyczących najmu pomieszczeń do celów mieszkalnych, oraz umów dotyczących usług finansowych. Od 1 stycznia 2023 zasady i tryb wykonywania praw konsumenta będącego stroną umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru na konsumenta oraz umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uregulowane są w ustawie o prawach konsumenta.

PRZEDSIĘBIORCA Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA

Po nowelizacji przepisów do niektórych przedsiębiorców stosuje się przepisy dotyczące konsumenta. Chodzi o przepisy takie jak:

 1. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 2. uprawnienia w przypadku braku zgodności towaru z umową, tj.:

  1. żądanie naprawy lub wymiany

  2. obniżenie ceny

  3. odstąpienie od umowy

 3. uprawnienia w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, tj.:

  1. doprowadzenie ich do zgodności z umową

  2. obniżenie ceny

  3. odstąpienie od umowy

Jacy to przedsiębiorcy?

Mowa o osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co to w praktyce oznacza?

Przykładowo to, że dentyście, który nabywa fotel dentystyczny przysługują uprawnienia z rękojmi na podstawie kodeksu cywilnego przewidziane dla przedsiębiorców, a dentyście, który kupuje laptopa do prowadzenia ewidencji swoich klientów przysługują uprawnienia z rękojmi na podstawie ustawy o prawach konsumenta, na równi z konsumentem.

SANKCJE ZA BŁĘDY W REGULAMINIE

Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Prezes UOKiK może także nałożyć na osobę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 2 000 000 zł, jeżeli osoba ta, w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia, umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów, o których mowa powyżej.

Czy łatwo takie zakazy naruszyć?

Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uważa się godzące w interesy konsumentów, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, a także nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji.

Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd, która może dotyczyć praw konsumenta, w szczególności prawa do naprawy lub wymiany produktu na nowy albo prawa do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy.

Uprawnienia konsumenta

Jak widać, uchybienie w wypełnianiu obowiązków informacyjnych względem konsumentów niesie ze sobą zagrożenie obciążenia solidnymi karami pieniężnymi.

Co więcej, w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 • zaniechania tej praktyki;

 • usunięcia skutków tej praktyki;

 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

 • obniżenia ceny;

 • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;

 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

Kary pieniężne to nie wszystko.

Jeszcze 12 miesięcy po sprzedaży towaru możemy zostać niemile zaskoczeni tym, że umowa może zostać uznana za niezawartą. Co do zasady, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jednak nie poinformowanie konsumenta o tym prawie powoduje, że prawo to wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy od upływu tego ustawowego 14-dniowego terminu! To jeszcze nie wszystko. Nawet jeśli konsument zostanie poinformowany, ale nie udostępnimy mu wzoru formularza odstąpienia od umowy zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, to jest to traktowane jako nie wykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego, i również skutkuje tym, że konsument ma dodatkowe 12 miesięcy zamiast 14 dni na odstąpienie od umowy. A jaki jest skutek odstąpienia od umowy? To sprzedający już dobrze wiedzą. Konsument zwraca towar, a sprzedający zwraca wszystkie dokonane przez konsumenta płatności. I to wszystko po 12 miesiącach od sprzedaży!

AKTUALNY REGULAMIN

Jeśli czujesz, że regulamin to nie taka błaha sprawa, ale jego sporządzenie spędza Ci sen z powiek, skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy audyt i zaktualizujemy postanowienia regulaminu stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.