Regulamin
usługi newsletter

 Obowiązujący od dnia 16 grudnia 2019 roku

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Kancelarię Radców Prawnych EURO-LEX Radomski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 90/3, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 614956, NIP: 9562137161, numer Regon: 364315434, zwaną dalej „Kancelarią EURO-LEX”, w stosunku do Użytkowników, którzy zamówili usługę Newsletter.
 3. Dane kontaktowe Kancelarii EURO-LEX:
  1. adres pocztowy: Kancelaria Radców Prawnych EURO-LEX Radomski i Wspólnicy sp. j., ul. Bydgoska 90/3, 87-100 Toruń
  2. adres poczty elektronicznej: kancelaria@radomski-legal.pl
  3. numer telefonu do Kancelarii EURO-LEX oraz inne aktualne dane kontaktowe podane są na stronie  internetowej o adresie: radomski-legal.pl (w zakładce KONTAKT).
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
 5. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 6. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana będzie przez Kancelarię EURO-LEX informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”.
 7. Newsletter może zawierać m.in. następujące treści i informacje o:
 8. zakresie usług świadczonych przez Kancelarię EURO-LEX, w tym o wprowadzeniu nowego zakresu usług
 9. zmianach w aktach prawnych, które mogą wpływać na sytuację prawną Użytkowników, w tym o nowych obowiązkach lub uprawnieniach określonych przepisami, skutkach tych zmian dla funkcjonowania Użytkowników, np. w zakresie RODO
 10. ważnych wydarzeniach, konferencjach, wydanych orzeczeniach Sądów i organów administracji, które kształtują praktykę orzeczniczą i pośrednio mogą wpływać na sytuację prawną Użytkowników, a które są zbieżne z przedmiotem usług świadczonych przez Kancelarię EURO-LEX, np. RODO, sukcesja w biznesie, prawo wekslowe, dochodzenie wierzytelności itp.
 11. harmonogramie pracy Kancelarii EURO-LEX w okresach świątecznych i nieobecności poszczególnych pracowników
 12. innych wiadomościach dotyczących Kancelarii EURO-LEX oraz oferowanych przez nią usług, w tym opinie, polecenia, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych, blogów itp.
 13. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż 1 na tydzień, chyba, że Newsletter dotyczy treści wskazanych w pkt. 6 lit. b) i c) Regulaminu, wówczas Newsletter może być, w zależności uznania Kancelarii EURO-LEX, wysyłany częściej.
 14. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o Kancelarii EURO-LEX z siedzibą w Toruniu jako nadawcy Newslettera,
  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmiany adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
 15. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 16. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności na stronie internetowej radomski-legal.pl:
  1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  3. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Wyrażam zgodę” lub „Zapisuję się, co oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu,
  4. kliknięcie linku potwierdzającego zamówienie usługi Newsletter, zamieszczonego w przesłanej przez Kancelarię EURO-LEX wiadomości elektronicznej o tytule „Proszę o potwierdzenie subskrypcji”.
 17. Adresy niepotwierdzone w ciągu 30 dni od zapisu będą trwale usuwane z bazy.
 18. Kliknięcie w link potwierdzający zamówienie usługi Newsletter powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera.
 19. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 20. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter. Rezygnacja następuje poprzez zastosowanie się do instrukcji umieszczonych, w stopce każdego Newslettera – wystarczy w odpowiednim polu wpisać adres poczty elektronicznej Użytkownika, a następnie kliknąć „Wypisz się” lub inny o podobnej treści.
 21. Rozwiązanie Umowy może nastąpić także z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 22. Administrator może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 23. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania Administratorowi wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika,
  2. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Administratorowi w związku z zawarciem Umowy;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym (w tym w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych).
 24. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.
 25. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@radomski-legal.pl,
  2) telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu zamieszczony na stronie internetowej Kancelarii EURO-LEX o adresie radomski-legal.pl, w zakładce KONTAKT.
 26. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:
 • opis sprawy, której dotyczy reklamacja
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter
 • preferowany przez Użytkownika sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację
 • podanie adresu poczty elektronicznej lub adresu do korespondencji, na który ma zostać udzielona odpowiedź na reklamację, w zależności od preferowanego przez Użytkownika sposobu udzielenia tej odpowiedzi
 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Kancelaria EURO-LEX zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest Kancelaria Radców Prawnych EURO-LEX Radomski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Toruniu. Szczegółowe informacje na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych, znajdują się w klauzuli informacyjnej.
 4. Kancelaria EURO-LEX zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej radomski-legal.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu. Po upływie tego terminu Użytkownik jest związany zmienionym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji zmian, w terminie tym Użytkownik może zrezygnować z usługi Newsletter.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem radomski-legal.plw formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji, treści zawartej umowy.
 7. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem: radomski-legal.pl