Klauzula
informacyjna dla użytkowników Fanpage

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Euro-Lex Radomski i Wspólnicy sp. jawna z siedzibą w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 90/3, 87-100 Toruń, KRS 614956.

 2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: kancelaria@radomski-legal.pl oraz telefonicznie  na nr: 56 66 17 368.

 3. Administrator wyznaczył specjalistkę ds. ochrony danych osobowych, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: j.lisinska@radomski-legal.pl, telefonicznie lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt. 1

 4. Pani/Pana dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/RODO-w-biznesie oraz https://www.facebook.com/EurolexMarcinRadomski, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa bądź też nasi podwykonawcy tacy jak agencje marketingowe, firmy informatyczne. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

 7. Posiada Pan/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

 1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/Pana danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 1. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk\
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 1. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 4. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation