Aktualności

Kiedy przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument


#COVID19 #koronawirus #specustawa #TarczaAntykryzysowa

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych wprowadza zmiany m.in. w kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta. Zgodnie z tymi przepisami osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą, w niektórych sytuacjach traktuje się jak konsumenta. Nowe przepisy miały wejść w życie 1 czerwca 2020 r., jednak przepisy Tarczy antykryzysowej zmieniają termin ich wejścia w życie.

Zmiany dla przedsiębiorców

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą przedsiębiorcy, pod pewnymi warunkami, zyskają ochronę, która obecnie przysługuje konsumentom. Przedsiębiorcę będzie się traktować jak konsumenta, zwłaszcza jeśli chodzi o stosowanie wobec niego niedozwolonych klauzul umownych czy niektórych przepisów o rękojmi za wady. Ponadto będzie mógł on odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, co dotychczas było zastrzeżone dla konsumentów.

Ochrona konsumencka będzie przysługiwała przedsiębiorcy, jeśli jest on osobą fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą. Jednakże z treści tej umowy musi wynikać, że nie ma ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Jeśli chodzi o ocenę czy dana umowa ma dla przedsiębiorcy charakter zawodowy, to można się tu kierować przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej. Informację o tym przedmiocie można znaleźć, np. w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dotychczas było tak, że umowy zawarte przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z innym przedsiębiorcą traktowano zwykle jako transakcje dwóch profesjonalnych podmiotów. W tej sytuacji wystawiano fakturę, a umowę uważano za bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością. Takiej osoby fizycznej nie uznawano za konsumenta i nie zapewniano ochrony konsumenckiej. Takie traktowanie osoby fizycznej-przedsiębiorcy nie zawsze było słuszne. Często była ona pozbawiona ochrony pomimo, że jej położenie przy zawieraniu umowy, było zbliżone do konsumenta.

Wyobraźmy sobie, np. właścicielkę salonu fryzjerskiego dokonującą zakupu komputera do swojej działalności gospodarczej. Komputer będzie potrzebny w jej zakładzie, jednakże taka umowa nie będzie miała dla niej charakteru zawodowego, który wynika z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Taki przedsiębiorca nie musi mieć wiedzy o sprzęcie komputerowym i nie wykorzystuje go w codziennych czynnościach zawodowych. W takich właśnie sytuacjach przedsiębiorcę powinno się traktować na równi z konsumentem i objąć stosowną ochroną.

Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy

Omawiane zmiany miały zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2020 r. Jednakże z uwagi na panującą obecnie sytuację związaną z koronawirusem, przepisy Tarczy antykryzysowej opóźniły termin wejścia w życie tych zmian. Większa ochrona dla przedsiębiorców zacznie obowiązywać od początku 2021 r. Nie będzie miała  zastosowania do umów zawartych przed dniem  1 stycznia 2021 r.